Nacházíte se v ČR, zvolili jsme pro vás měnu v CZK Nacházíte se v SR, zvolili jsme pro vás měnu v EUR Znovu pro Vás budeme k dispozici zítra od 8:00 hodin, napište nám: info@kompresory-vzduchotechnika.cz

Vše pro stlačený vzduch na jednom místě…

Ako na tlakové spínače, výber a nastavenie

Nastavenie tlakového spínača u kompresora

Nastavení tlakového spínače u kompresoru

Na čo slúži tlakový spínač v kompresore

Vzduch stlačený piestom kompresora sa vháňa do tlakovej nádrže čiže vzdušníka. Tlakový spínač stará o to, aby bol mal stlačený vzduch vo vzdušníku tlak, aký potrebujeme. Funguje to jednoducho: Tlakový spínač stráži tlak vo vzdušníku a akonáhle tlak klesne pod nastavenú dolným medzu, spínač zopne a zapojí elektrický obvod. Vďaka tomu sa rozbehne elektromotor poháňajúci kompresor. Akonáhle tlak stúpne na nastavenú hornú hranicu, tlakový spínač rozopne a kompresor sa zastaví. Vplyvom spotreby alebo tiež zmenou teploty tlak vo vzdušníku opäť klesá. Keď sa tlak dostane pod nastavenú dolnú hranicu, spínač kompresor zasa zapne. A tak to ide stále dokola.

Tlakový spínač teda spúšťa a zastavuje kompresor tak, aby bol tlak vo vzdušníku stále v rozmedzí dvoch nastavených hodnôt tlaku:

- spínací tlak - dolná hranica tlaku, pri ktorej sa kompresor zapína
- vypínací tlak - horná hranica tlaku, pri ktorej sa kompresor vypína

Rozdiel medzi spínacím a vypínacím tlakom sa nazýva hysteréza alebo tiež spínacia diferencia. Hodnotu nájdete medzi parametrami tlakových spínačov.

Tlakové spínače kompresoru

Ako funguje tlakový spínač

Tlakový spínač čiže presostat je prístroj, ktorý spína elektrický obvod v závislosti na veľkosti tlaku. Spínač má dve základné časti:

- Senzor na meranie tlaku - pružný prvok napr. Membrána opatrená tenzometre. Tlak vzduch spôsobí priehyb membrány a v tenzometroch sa tým zmení elektrický odpor. A pretože sú tenzometre zapojené do meracieho mostíka, je možné zistiť podľa elektrického signálu veľkosť pôsobiaceho tlaku.

- Elektrické kontakty, ktoré podľa nameraného tlaku zapojí alebo rozpojí elektrický obvod.

Spínacia, rozpínacie a prepínacie kontakty

Podľa funkcie rozlišujeme spínača s kontakty spínacími, rozpínacími a prepínacími. Pri výbere spínača sa môžeme orientovať podľa symbolu, ktorý funkciu spínača naznačuje:

Tlakové spínače : přepínací, spínací a rozpínací

Spínací kontakt je v kľudovom stave, teda pri nízkom tlaku, rozopnutý (elektrický obvod je rozpojený a kompresor nebeží). Spínací kontakt zopne (a rozbehne kompresor), až keď tlak dosiahne nastavenú hodnotu. Používa sa pre neho tiež skratka NO - normally open.

Rozpínací kontakt je kľudovom stave, teda pri nízkom tlaku, zopnutý (elektrický obvod je zapojený a kompresor beží). Rozpínací kontakt sa rozopne (a zastaví kompresor), akonáhle tlak dosiahne nastavenú hodnotu. Používa sa pre neho tiež skratka NC - normally closed.

Prepínacie kontakty fungujú tak, že spínač prepína z jedného kontaktu na druhý. Výhodou je, že je tento spínač univerzálny. Ak si nie ste istí, ktorý typ spínače potrebujete, kúpte si spínač s prepínacími kontakty a využite jeden alebo druhý kontakt.

Spínač s prepínacími kontakty možno tiež použiť na detekciu poruchy. V jednej polohe je signalizovaný bezchybnú prevádzku a tento kontakt môže zopnúť zelenú kontrolku. V prípade poruchy prepne spínač na druhý kontakt, a ten rozsvieti červenú kontrolku.

Ako využiť tlakový spínač na ovládanie kompresora

Pre riadenie kompresorov je možné použiť buď jednoduché a lacné spínače tlaku alebo robustný drahé spínače navrhnuté pre tento účel.

a) Použitie jednoduchých spínačov
napr. elektromechanické tlakové spínače rady DRS pre 42 V / 5A

I. Jeden tlakový spínač s rozpínacím kontaktem

tlakový spínač s rozpínacím kontaktem

Jednoduchý tlakový spínač s kontakty s malou pre najjednoduchšie riešenie využíva tlakový spínač rozpínacím kontaktom. Kontakt je pri nízkom tlaku zopnutý, takže elektrický prúd prichádza do motora, a ten roztáča kompresor, ktorý stláča vzduch. Tlak vo vzdušníku stúpa, až dosiahne nastavenú hornej hranice, teda vypínacieho tlaku. Spínač rozopne a kompresor sa zastaví. Tlak vzduchu sa potom vplyvom spotreby postupne znižuje. A keď klesne na dolnú hranicu, teda na spínací tlak, tak kontakt zase zopne a kompresor sa rozbehne, vzdušník sa dohustia a spínač sa rozopne.

Ako už to tak býva, má toto jednouché riešenie tiež svoje obmedzenia:

 1. Je vhodné len pre málo výkonné kompresory, pretože kontakty jednoduchých spínačov neznesú veľké prúdové zaťaženie.
 2. Spínací rozdiel (rozdiel medzi spínacím a vypínacím tlakom) môže byť príliš malá. Potom sa môžeme stretnúť s tým, že sa nám bude kompresor stále zapínať a vypínať, a to aj bez toho, že by sme nejaký vzduch spotrebovali. Do vzdušníka putuje totiž vzduch ohriaty v kompresora a jeho chladnutím sa môže tlak znížiť natoľko, že spínač s malou spínacie diferenciou znovu kompresor zapne. Pri jednoduchých tlakových spínačov nemožno spínaciu diferenciu nastaviť, tá býva 15 až 20%.

II. Tlakový spínač s výkonovým relé

II. Tlakový spínač s výkonovým relé

S obmedzením výkonu kompresora si poradíme tým, že zapojíme tlakový spínač spínače s výkonovým relé čiže stykačom. Kontakty relé sú totiž konštruované tak, aby zniesli väčšiu záťaž. Takto môžeme spínať a vypínať aj kompresory s väčším výkonom. V schéme vľavo je znázornené zapojenie jednofázového elektromotora a v schéme vpravo zapojenia trojfázového elektromotora.

Zapojením výkonového relé získame síce väcší prúdovú zaťažiteľnosť, ale stále ešte nie sme schopní nastaviť spínací rozdiel.

III. Dvojica tlakových spínačov s relé v vybaviť samodržným zapojení

tlakových spínačů s relé v samodržném zapojení

Zapojením dvoch tlakových spínačov podľa tejto schémy vyriešime obmedzenia, ako prúdovú zaťažiteľnosť kontaktov pre spínanie výkonných kompresorov, ako aj nastavenie spínacej diferencie.

Ako to funguje?

Tlakový snímač S1 má nastavený zapínací tlak na dolnej medzi prevádzkového tlaku p1 a spína motor kompresora.

Tlakový spínač S2 má nastavený rozpínacie tlak na hornej medzi prevádzkového tlaku p2 a zastavuje motor kompresora.

Spínacia diferencia sa nastaví ako rozdiel spínacieho tlaku p1 a vypínacieho tlaku p2.

Keď tlak vo vzdušníku klesne pod dolnú hranicu p1, zopne spínač S1 a motor rozbehne kompresor. Tlak vevzdušníku rastie a akonáhle sa dostane na dolná hranica p1, spínač S1 síce rozopne, ale kompresor beží ďalej vďaka premostenie, ktoré tvoria relé s pomocným prídržným kontaktom. Akonáhle však tlak vzrastie na hornú hranicu p2, druhý tlakový spínač S2 celý obvod rozpojí a kompresor sa zastaví.

Relé môže mať buď jeden výkonový kontakt pre jednofázový motor alebo tri výkonové kontakty pre trojfázový motor, ako ukazuje naša schéma.

b) Robustný tlakový spínač pre riadenie kompresorov

Pre riadenie výkonných kompresov sa hodia robustnejšie a drahšie tlakové spínače. Tieto spínače poteší týmito prednosťami:

 • Majú kontakty s veľkou prúdovou zaťažiteľnosťou.
  Bez obáv je použijeme pre ovládanie výkonných kompresorov.
 • Umožňujú nastaviť spínacie tlak aj spínaciu diferenciu.
  Odpadá obava o to, že by sa kompresor zbytočne zapínal a vypínal.
Tlakové spínače kompresorů
 • Majú zabudovanú tepelnú ochranu motora.
  - Ak by došlo k preťaženiu alebo prerušenie jednej alebo niekoľkých fáz, trojfázový motor by sa nemohol rozbehnúť a hrozilo by, že sa spáli. Preto v tomto prípade tepelná ochrana zablokuje spúšťanie motora.

Nastavovanie tlakových spínačov

U zakúpeného tlakového spínača je nutné vždy skontrolovať, pri akom tlaku spína a vypína. Ak nastavenie nevyhovuje, tak ho zmeníme. K tomu majú spínače ovládací prvok, najčastejšie nastavovacie skrutku. Druhý nastavovací prvok majú tlakové spínače s nastaviteľnou spínacou diferenciou.

Nastavovacie prvky sú buď opatrené kalibrovaným krúžkom alebo jazdcom, ktorý ukazuje hodnoty tlaku, na ktoré sa potom tlakový spínač nastaví. Najčastejšie je však na spínači skrutku bez ukazovatele, takže sprvu nevieme, na aký tlak je spínač práve nastavený. Pre nastavovanie spínača je potreba pripojiť ku vzdušníka tiež manometer a ňom sledovať zmeny tlaku.

Nastavovanie vypínacieho tlaku kompresora

Nastavovacie skrutka je spravidla skonštruovaný tak, že otáčaním doprava sa spínací a vypínací tlak zvyšuje a otáčanie doľava sa znižuje.

 1. Napúšťame kompresorom vzdušník a podľa manometra najprv zistíme, pri akom tlaku spínač rozopne, teda zastaví kompresor. Teraz máme jasno o hornej medzi, teda na aký vypínací tlak je spínač nastavený.
 2. Vypúšťame vzdušník a zistíme, pri akom tlaku sa kompresor znovu zapne. A toto je dolná hranica, teda aký spínací tlak, na ktorý je tlakový spínač nastavený.
 3. Ak dané nastavenie nevyhovuje, zmeníme mierne polohu nastavovacieho prvku, vypustíme vzdušník a skúšku opakujeme.
 4. Postup opakujeme, až sa dostaneme na požadovaný vypínací a spínacieho tlak tlakového spínača.

Nastavovanie spínacia diferencia

U spínačov tlaku s pevne nastavenou spínacou diferenciou sa musíme uspokojiť s údajom v percentách (zvyčajne 15 až 20%). Nastavíme Ak teda horná hranica, teda hodnotu vypínacieho tlaku, tak bude hodnota dolnej medze, teda spínacieho tlaku o 15. až 20% nižšia.

Na robustné a drahších spínačoch nájdeme ešte jeden nastavovacie skrutku, ktorým nastavíme spínací rozdiel.

 1. Podľa vyššie popísaného postupu najprv nastavíme vypínací tlak a vypúšťaním vzdušníka zistíme spínací tlak.
 2. Ak nám rozdiel medzi spínacím a vypínacím tlakom nevyhovuje, otočíme mierne skrutkou na nastavenie spínacej diferencie a zisťujeme, ako sa zmenila.
 3. Postup opakujeme, až sa dostaneme na spínaciu diferenciu, ktorá nám vyhovuje.

Upozornenie: Nastavením spínacia diferencia sa však obvykle posunú obe medze, ako spínacie, tak vypínací tlak. Preto je potrebné ich skontrolovať a upraviť

Využitie regulátora tlaku

Ak máme k dispozícii regulátor tlaku, nemusíme napúšťať a vypúšťať celý vzdušník. Pripojíme si ku spínaču tlaku regulátor a pomocou neho si nastavíme spínací aj vypínací tlak. Potom spínač tlaku pripojíme ku vzdušníku a skontrolujeme, či správne spína a vypína. Regulátorom tlaku sú zvyčajne vybavené špeciálnou pracovisko na nastavovanie tlakových spínačov

Tlakové spínače pro kompresory

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Nemáte ještě účet?
Registrujte se

 • Budete mít přehled o stavu své objednávky
 • Za nasbírané body získáte slevy na další nákup
 • O akcích a soutěžích se dozvíte jako první
 • Zákaznická podpora
 • Získejte E-BOOK Průvodce stlačeným vzduchem v hodnotě 500 Kč
 • Na vybrané produkty lepší ceny

Chci se zaregistrovat

Chcete využívat veškeré výhody vašeho účtu?

Pro plnohodnotné využívání e-shopu se spoustou výhod, slev a dalších vychytávek, je zapotřebí nám něco málo odsouhlasit. Veškeré výhody zde.
Nemusíte se ničeho bát, veškeré údaje jsou u nás jako v bavlnce.
Více o zpracování osobních informací.