Nacházíte se v ČR, zvolili jsme pro vás měnu v CZK Nacházíte se v SR, zvolili jsme pro vás měnu v EUR Znovu pro Vás budeme k dispozici zítra od 8:00 hodin, napište nám: info@kompresory-vzduchotechnika.cz

Vše pro stlačený vzduch na jednom místě…

Meranie prietoku vzduchu u kompresora

MĚŘENÍ PRŮTOKU vzduchu od kompresoru v rozvodech vzduchu

Prečo je tak dôležité merať prietok stlačeného vzduchu?

Pretože z neho zistíme:

 • výkonnosť kompresorov
 • spotrebu stlačeného vzduchu
 • úniky vzduchu netesnosťami

Nie je prietok ako prietok

Slovom prietok plynu možno označiť v podstate tri rôzne veličiny:

 • rýchlostný prietok (m / s) -Stredná rýchlosť prúdenia meraného média
 • hmotnostný prietok (kg / s) - hmotnosť vzduchu, ktorý pretečie potrubím za jednotku času
 • objemový prietok (m3 / h -objem tekutiny, ktorý pretečie potrubím za jednotku času t.

Objemový prietok ako meradlo výkonu kompresora

Objemový prietok nájdeme v katalógových listoch kompresorov a označuje vlastne výkon kompresora. U malých kompresorov sa používa jednotka l / min, pre veľké kompresory jednotka m³ / h (1 m³ = 1 000 l). Na obrázku je výrez obrazovky e-shopu www.kompresory-vzduchotechnika.cz, kde je objemovým prietokom vyjadrené množstva vzduchu nasávanej z atmosféry a množstvo vzduchu prúdiace do vzdušníka (plniace množstvo).

Objemový prietok ako meradlo výkonu kompresora

Objemový prietok nám pomôže tiež porovnať výkony jednotlivých kompresorov.
Môžeme si vypočítať špecifický výkon, Pspec - napovie nám, koľko kW je potreba na výrobu jednotkového objemového prietoku 1 m³ / min.

Pozor na porovnávanie objemových prietokov

Pozor na porovnávanie objemových prietokov - dôležitá je aj teplota, tlak a miesto merania

Objemové prietoky vzduchu môžeme medzi sebou porovnávať, len ak sú vztiahnuté k zhodnému tlaku a zhodné teplote. A tak si musíme dať pozor, pre aké podmienky daná hodnota prietoku platí.

Prepočet na normované podmienky

Prietoky a množstva plynov sa dajú porovnať len vtedy, ak sa prepočítajú na normované podmienky, tlak a teplotu. Používajú sa však dve normy.

Normované podmienky pre objemový prietok:

Normované podmienky pre objemový prietok:

Rozdiel medzi oboma prietoky pri dvoch rôznych normovaných podmienkach je 8,7%. Ak meriate objemový prietok v podmienkach, ktoré sa podstatne líšia od tých normovaných? Až po prepočte z nich môžete usudzovať na množstvo nasatého plynu, spotrebovaného plynu, alebo množstvo uniknutého plynu z titulu netesnosti.

Vzorec pre prepočet prietoku vzduchu

p = absolútny tlak v baroch, V = objem, T = absolútna teplota
v K (absolútna teplota K = teplota v ° C +274,15).

Vlastnosti plynov podľa rovnice

Důležitou vlastností plynů je, že s růstem teploty roste jejich objem – toho se vyžívá např. v teplovzdušnýchm balónech. Nejjednodušeji popisuje uvedené vlastnosti a z nich plynoucí chování plynů rovnice ideálního plynu

p.V = m.R.T

kde p je tlak, V objem, m hmotnosť, R plynová konštanta, T absolútna teplota
v K (absolútna teplota K = teplota v ° C +274,15)

Z rovnice vyplýva, že objem (meraný napr. V kubických metroch) a hustota plynu sa budú s tlakom a teplotou meniť, avšak jeho hmotnosť (v kilogramoch, librách atď.) Sa nezmení (zákon zachovania hmotnosti).

Čo sa deje pri stláčaní vzduchu

Pri stláčaní rastie tlak a hustota a znižuje sa objem vzduchu. Bez zmeny zostáva hmotnosť - pre tú platí zákon o zachovaní hmoty.

Čo sa deje pri stláčaní vzduchu

Hmotnosť vzduchu zostáva teda rovnaká. Čo to znamená pre meranie prietoku?

Na obrázku vidíme rozdiel medzi meraním hmotnostným a objemovým meradlom:

 • Teplotný hmotnosťou prietokomer zisťuje prietok podľa hmotnosti, a ukáže vždy rovnakú hodnotu bez ohľadu na teplotu a tlak.
 • Lopatkový prietokomer meria rýchlosť prúdenia, ktorá sa podľa rozmeru potrubia prepočítava na objemový prietok. Nameranú hodnotu je potreba prepočítať na normované podmienky

Spôsoby merania prietoku vzduchu od kompresora

Spôsoby merania prietoku

a) Merače prietoku

Výhodou týchto prietokomerov je, že meria priamo hmotnostný prietok nezávislý na tlaku a teplote, takže nie je potreba nič prepočítavať.

Tepelné hmotnostné prietokomery

Do prúdu vzduchu sa inštaluje senzor sa skladá z dvoch platinových rezistorov

 • R1 meria teplotu plynu
 • R2 je vyhrievaný pre dosiahnutie konštantnej teploty a je ochladzovaný prúdiacim plynom
 • Čím je väčšia potreba udržiavať teplotu R2 konštantný, tým je väčšia hmotnostný prietok Výkon potrebný k udržaniu telieska na tejto teplote je úmerný hmotnostnému prietoku plynu
Tepelné hmotnostné prietokomery

kalorimetrické prietokomery

V obtokovom kanálika vyhrievanom kanála sa meria oteplenie vzduchu v úseku medzi dvoma odporovými snímačmi teploty S1 a S2

Zdroj tepla H je umiestnený do stredu kanála.

 • Pri nulovom prietoku m0 sa teplota šíri rovnomerne na obe strany od zdroja tepla.
 • Pri prúdení vzduchu m1 je teplo od výhrevného telieska H unášané v smere prúdenia k jednému zo snímačov teploty, ktoré sú umiestnené na oboch stranách od ohrievača.
 • Tým dôjde k rozváženia mostíku a rozdielové napätie je zosilnené a tento výstup snímača je úmerný prúdenia média.
kalorimetrické prietokomery

Coriolisovej prietokomery

Medzi hmotnostnej meradlá patrí také- Coriolisovej prietokomery. Tie merajú tiež priamo hmotnostný prietok, a to zisťovaním fázového posuvu pohybov vynútene kmitajúcich meracích trubíc. Jedná sa o presné a veľmi drahé prístroje

b) Rýchlostné prietokomery

Meria rýchlosť prúdenia vzduchu. Z rýchlosti sa dá vypočítať objemový prietok podľa prierezu potrubia, kde prúdi meranej medium.

Prietokomery Turbínkový a lopatkové

 • prúdiaci vzduch roztáča turbínou, lopatku alebo skrutkové kolo
 • rýchlosť otáčania je úmerná strednej rýchlosti prúdenia

Prietokomery Turbínkový a lopatkové

vírový prietokomer

Do potrubia sa vloží teliesko a to vyvolá zmenu tlaku a rýchlosti. Vyvolaná zmena je snímaná napr. Piezoelektrickým, alebo kapacitným diferenčnom snímačom a prevedená na elektricky signál. Teliesko vo vírových prietokomeroch môže mať rôzny tvar a rôzne uloženia.

vírový prietokomer

Ultrazvukový prietokomer

Rýchlosť prúdenia má vplyv na to, ako rýchlo sa v prúdiacim médiu šíri ultrazvukové vlnenie.

 • Na potrubie sa za sebou umiestnia dva vysielače V1 a V2 a proti nim dva prijímače P1 a P2 ultrazvukového vlnenia.
 • Jeden vysielač V1 vysiela po smere prúdenia a druhý V2 proti smeru.
  Meria sa čas priechodu vlny
 • Rozdiel časov potrebných k priechodu médiom je úmerný rýchlosti prúdenia.
Ultrazvukový prietokomer

Prietokomery s meraním tlakovej diferencie

a) Meranie sa clonou:

 • Prierez potrubia je zúžený škrtiacim prvkom: clonou, dýzou, Venturiho dýzou.
 • Pred a za zúžením sa meria tlak diferenčnom tlakomerom.
 • Rozdiel tlaku je úmerný rýchlosti prúdenia.
Prietokomery s meraním tlakovej diferencie

b) Meranie so sondou

 • Viacotvorové sonda sonda sa zasúva do potrubia naprieč prúdiacej látke.
 • Na meranie sa využíva zmena kinetickej energie prúdiacej tekutiny na energiu tlakovú
 • Dynamický tlak pdyn sa spočíta z nameraného celkového tlaku pc a statického tlaku ps tát: pdyn = pc - ps tát
Meranie so sondou

Zostava pre meranie sa skladá z niekoľkých prvkov:

 • škrtiacej orgán
  - clona, dýza, Venturiho dýza, Pitotova trubica
 • diferenčné tlakomer
  - snímanie rozdielu tlaku na škrtiacim elementu
 • ventilová súprava
  - umožňuje pripojenie diferenčného tlakomeru
  - preplachovanie a odkalovanie signálneho potrubia
  - odvzdušnenie signálneho potrubie

Na trhu sú aj kompaktné meradlá, ktoré sú vybavené clonou, ventilovým pripojením a diferenčnom snímačom tlaku a tiež inteligentným prevodníkom

Inštalácia prietokomerov - výber vhodného miesta

Pre inštaláciu prietokomeru vyberte rovné miesto bez tvaroviek, kde nesmú byť žiadne turbulencie.

Na obrázku vidíme:

 • úsek potrubia pred miestom merania - vstupná sekcia L1
 • úsek potrubia za miestom merania - výstupné sekcie L2

Minimálna dĺžka výstupné sekcie L2 má byť obvykle päťnásobkom priemeru potrubia, L2 = min. 5 x D.


Minimálna dĺžka vstupnej sekcie L1 sa líši u jednotlivých prietokomerov:

 • tepelné hmotnostné prietokomery L1 = min. 15 × D
 • vírové prietokomery L1 = min. 20 × D
 • ultrazvukové prietokomery L1 = min. 10 až 20 × D
 • lopatkové a Turbínkový prietokomery L1 = min. 15 až 20 × D
Inštalácia prietokomerov - výber vhodného miesta

Vstupné sekcia musí byť dlhšia, až 50 × D, ak je na potrubie inštalovaná armatúra, alebo je na ňom oblúk či zúženie.

Dĺžky úsekov pred a za miestom merania si vždy nájdite v dokumentácii k prístrojom Príklad podrobných inštrukcií pre tepelne hmotnostné prietokomery:

Inštalácia prietokomerov - vytvorenie meracieho miesta

Inštalácia prietokomerov - vytvorenie meracieho miesta

Pre prietokomer je vždy potrebné vytvoriť meracie miesto. V dokumentácii k prístroju nájdete podrobný opis, ako meracie miesto vytvoriť. Tu uvádzame príklad meracieho miesta tepelne hmotnostného prietokomeru:

1. Zvoľte pre meracie miesto jednu z týchto možností:

1. Zvoľte pre meracie miesto jednu z týchto možností:

Kalibrácia prietokomerov

Prietokomery využívané na komerčné účely sa musia kalibrovať podľa zákona o metrológii.
V kalibračných laboratóriách preverí pomocou presnejšieho meradla, či je presnosť prietokomeru vyhovujúce.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Nemáte ještě účet?
Registrujte se

 • Budete mít přehled o stavu své objednávky
 • Za nasbírané body získáte slevy na další nákup
 • O akcích a soutěžích se dozvíte jako první
 • Zákaznická podpora
 • Získejte E-BOOK Průvodce stlačeným vzduchem v hodnotě 500 Kč
 • Na vybrané produkty lepší ceny

Chci se zaregistrovat

Chcete využívat veškeré výhody vašeho účtu?

Pro plnohodnotné využívání e-shopu se spoustou výhod, slev a dalších vychytávek, je zapotřebí nám něco málo odsouhlasit. Veškeré výhody zde.
Nemusíte se ničeho bát, veškeré údaje jsou u nás jako v bavlnce.
Více o zpracování osobních informací.